„Výrobok nemusí byť v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom zaslaný kuriérom na adresu: eTechnology s.r.o., Za poštou 7/A, Hlohovec 920 01. Zákazník, ktorý odovzdáva výrobky bez originálneho obalu, podstupuje riziko mechanickej závady na výrobku. V opačnom prípade budeme považovať reklamáciu za neoprávnenú.“

Prehlásenie: Odovzdaním tovaru do servisu súhlasím so skutočnosťou, že v prípade neoprávnenej reklamácie mi budú účtované všetky náklady spojené s jej spracovaním, opravou alebo výmenou reklamovaného tovaru (Porucha bola spôsobená nesprávnou alebo neodbornou obsluhou, nevhodným zaobchádzaním, alebo tovar je po záruke. Pozn: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.), minimálne vo výške 12 € bez DPH