Manažér pre riadenie vzťahov so zákazníkmi

Váš pridelený manažér bude s Vami pri každom kroku na Vašej ceste s eTechnology Flex a bude Vám pomá­hať pri Vašich pokrokoch s IKT.

Stratégia IKT a vízia

Pridelený Cien z tímu poskytovateľa našich služieb bude s Vami spolupraco­vať, aby vyvinul skutočne transformač- ný program pre IKT vo Vašej škole. Využite služby nášho tímu odborníkov na vzdelávanie a technikov, by Vám od­poručili trvalý strategický plán.

Chcete záruky a poradenstvo

Váš technický tím nemá kapacitu alebo schopnosti, aby sa staral o stabilitu sie­te a zároveň hnal vpred IKT stratégiu Vašej školy. Mali by ste alebo odovzdať zodpovednosť za produkty na škole a ich smerovanie bez toho, aby ste stratili nad ňou kontrolu. Aby sme Vám pomohli zredukovať riziká pri správe Vašich produktov IKT a po­mohli Vám efektívne plánovať budúc­nosť IKT vo Vašej škole, odporúčame Vám nasledovné služby.

Na výber je modul

   Riadenie

Chceme vybudovať skutočné partnerstvo…

Poskytujeme službu „relationship manažmentu” ako súčasť každej služby eTechnology, aby sme poistili pokračujúce porozumenie problematiky Vašej školy a zaistili Vám pod­poru, ktorú potrebujete. Tím, ktorý bol pridelený Vašej škole zaistí, aby naše služby na­plnili každé očakávanie a aby ste stále napredovali vo vývoji. Títo skúsení jednotlivci ma­jú znalosti s riadením zákazky, procesmi riadenia a s osobitnými vzdelávacími predpismi a postupmi.

Náš vzťah bude transparentný a otvorený a zaručí Vám, že dostanete to najlepšie z na­šich služieb.

Váš manažér Vám dodá:

Spoľahlivosť služieb a výbornú kvalitu
prostredníctvom využívania pravidelných servisných IKT porád, kde sa preberie výkon a proces neustáleho zlepšovania.

Primeranú hodnotu za Vaše peniaze
v oblasti IKT pomocou identifikácie oblastí, kde by sa dalo ušetriť s prístupom k našim partnerom, našej dodávateľskej sieti a odborníkom na techniku a zdroje vzdelávania.

Bezpečnosť a prospech
rovnako pre zamestnancov školy i žiakov tým, že bude zaistené, že relevantné IKT pro­blémy ako sú ochrana dát, bezpečnostná problematika budú v škole prediskutované a uprednostnené hlavným vedením tímu.

Sľubujeme, že…

Sme tu preto, aby sme pomohli učiteľom vyučovať a žiakom učiť sa. Robíme to tak, že zariadime, aby technológie pracovali špeciálne pre Vaše potreby. Chceme byť Vašim partnerom, ktorému dôverujete, preto sme sa zaviazali k nasledovným prísľubom. Sú našimi hlavnými princípmi, ktoré naši ľudia dodržujú, keď pracujú pre Vás

 

… budeme mať iba pozitívny vplyv

Oko na veľkom obrázku po celú dobu – Veríme, že technológia by mala byť pre Vás neviditeľný pomocník práve v oka­mihu, keď ho potrebujete, aby bola opo­rou pre efektívne riadenie Vašej školy. Náš vzťah bude založený na jasnom po­rozumení prioritám Vašej školy, na spo­ločnej práci s Vami pri definovaní a vyví­janí IKT stratégie, čo by malo byť inšpirá­ciou pre úspech v rámci celej školskej komunity.

…Vás budeme informovať

Odbornosť cez spoluprácu a vyváženosť – Naše skúsenosti a odborné znalosti bu­dú dôležité pre pochopenie súčasných a budúcich technológií, aby efektívne podporili stratégiu Vašej školy pomocou novátorských myšlienok a overených rie­šení. Za Vašim prvotným kontaktom je tím odborníkov, ktorý zaručuje, že Vám bude­me môcť pomôcť prostredníctvom naj­lepších riešení, ktoré máme vždy po ruke.

…budeme vnímaví

Vaše potreby sú naše priority – Náš pod­porný tím bude reagovať rýchlo a pozi­tívne na Vaše otázky a na problémy bu­deme nachádzať vhodné riešenia.

…dodáme aj pridanú hodnotu

Pomocou dosahovania výsledkov – Naše ceny sú konkurenčné a transparentné, s flexibilnými možnosťami, ktoré zaisťu­jú, že nás a naše výsledky budete vždy považovať za hodné investovaných peňa­zí.

…sa budeme sústrediť na Vašu školu

Vaše potreby sú našimi prioritami – Bu­deme vždy počúvať a reagovať na Vaše potreby, na ktorých Vám najviac záleží – všetko ostatné bude druhoradé. Vy dáte pokyn a myto zariadime.

…budeme otvorení a prístupní

Vždy udržiavame veci jasné a jednoduché- Budeme Vás za každých okolností infor­movať jasne a promptne, bez odborného slangu, alebo zložitých vysvetľovaní.

…budeme spoľahliví

Tam, kde nás potrebujete, na čom záleží najviac – Naše služby naplnia každé oča­kávanie, pretože sú merateľné, spoľahli­vé, efektívne a ľahko zrozumiteľné.

…budeme flexibilní

Zmena, je jediná istota, na ktorú sa spo­liehame – Sme flexibilní a prispôsobíme sa Vašim meniacim potrebám, ktoré ča­som prídu alebo tomu ako sa budú prio­rity Vašej školy vyvíjať.

Požiadavka na službu Podpora riadenia


© 2018 eTechnology