Kvalifikovaná služba zákazníkom

Budete mať prístup k mnohým odborníkom na správu siete a technikom, ktorí budú pre Vás detailne riešiť problémy rôzneho druhu priamo u Vás, ktoré spadajú mimo interných odborných znalostí a mimo zmluvy o poskytovaní služieb.

Technik na mieste

Budete mať k dispozícii vo Vašej škole technika, ktorý bude schopný okamžite reagovať a vykonávať základné opravy a technickú podporu pre problémy, ktoré sa nedajú riešiť na diaľku. Bude tiež interným administrátorom pre Vaše IKT technológie a bude neformálne pôsobiť vo Vašej škole a inštruovať Váš personál.

 

Na výber sú dva moduly

   Technik
   Technik Plus

Potrebujete komplexnú IKT podporu

Máte potrebu, aby bol u Vás v škole technik, ktorý by Vám poskytoval pria­mu podporu a zaručoval stabilitu IKT, a ktorý má bohaté skúsenosti a zručnosti s IKT v oblasti vzdelávania. Vaši učitelia budú tiež využívať výhody pomocnej ru­ky, ktorá im bude dennodenne k dispozí­cii a výhody IKT, ktoré sa udomácnili vo Vašej škole.

Aby sme Vám pomohli strategicky a ak­tívne plánovať Vaše komunikačné tech­nológie a zároveň boli schopní reagovať na rýchlo sa meniace potreby školy, mô­žeme Vám ponúknuť nasledovné služby.

Technici na mieste sú experti v odbore, ktorí sú schopní poskytnúť okamžitú podporu a interné spravovanie Vašich produktov.

Vďaka kombinácii s ďalšími šiestimi mo­dulmi eTechnology Flex, môžete užívať výhody z komplexnej IKT podpory bez ri­zika a môžete dôjsť aj k potenciálnemu ušetreniu nákladov.

Sľubujeme, že…

Sme tu preto, aby sme pomohli učiteľom vyučovať a žiakom učiť sa. Robíme to tak, že zariadime, aby technológie pracovali špeciálne pre Vaše potreby. Chceme byť Vašim partnerom, ktorému dôverujete, preto sme sa zaviazali k nasledovným prísľubom. Sú našimi hlavnými princípmi, ktoré naši ľudia dodržujú, keď pracujú pre Vás

 

… budeme mať iba pozitívny vplyv

Oko na veľkom obrázku po celú dobu – Veríme, že technológia by mala byť pre Vás neviditeľný pomocník práve v oka­mihu, keď ho potrebujete, aby bola opo­rou pre efektívne riadenie Vašej školy. Náš vzťah bude založený na jasnom po­rozumení prioritám Vašej školy, na spo­ločnej práci s Vami pri definovaní a vyví­janí IKT stratégie, čo by malo byť inšpirá­ciou pre úspech v rámci celej školskej komunity.

…Vás budeme informovať

Odbornosť cez spoluprácu a vyváženosť – Naše skúsenosti a odborné znalosti bu­dú dôležité pre pochopenie súčasných a budúcich technológií, aby efektívne podporili stratégiu Vašej školy pomocou novátorských myšlienok a overených rie­šení. Za Vašim prvotným kontaktom je tím odborníkov, ktorý zaručuje, že Vám bude­me môcť pomôcť prostredníctvom naj­lepších riešení, ktoré máme vždy po ruke.

…budeme vnímaví

Vaše potreby sú naše priority – Náš pod­porný tím bude reagovať rýchlo a pozi­tívne na Vaše otázky a na problémy bu­deme nachádzať vhodné riešenia.

…dodáme aj pridanú hodnotu

Pomocou dosahovania výsledkov – Naše ceny sú konkurenčné a transparentné, s flexibilnými možnosťami, ktoré zaisťu­jú, že nás a naše výsledky budete vždy považovať za hodné investovaných peňa­zí.

…sa budeme sústrediť na Vašu školu

Vaše potreby sú našimi prioritami – Bu­deme vždy počúvať a reagovať na Vaše potreby, na ktorých Vám najviac záleží – všetko ostatné bude druhoradé. Vy dáte pokyn a myto zariadime.

…budeme otvorení a prístupní

Vždy udržiavame veci jasné a jednoduché- Budeme Vás za každých okolností infor­movať jasne a promptne, bez odborného slangu, alebo zložitých vysvetľovaní.

…budeme spoľahliví

Tam, kde nás potrebujete, na čom záleží najviac – Naše služby naplnia každé oča­kávanie, pretože sú merateľné, spoľahli­vé, efektívne a ľahko zrozumiteľné.

…budeme flexibilní

Zmena, je jediná istota, na ktorú sa spo­liehame – Sme flexibilní a prispôsobíme sa Vašim meniacim potrebám, ktoré ča­som prídu alebo tomu ako sa budú prio­rity Vašej školy vyvíjať.

Požiadavka na službu Podpora na mieste

Aké problémy najčastejšie riešite v súvislosti s IKT?

 Naša škola nemá správcu IKT zariadení
 Nefungujúca alebo zle pracujúca audio vizuálna technika (int. tabule, projektory, atď)
 Problémy so školskou sieťou (pripojenie do siete, nekvalitná kabeláž, atď)
 Nefunkčné PC (problémy so spustením PC alebo s operačným systémom, atď)
 Často zavírené alebo spomalené počítače
 Problémy s aktualizáciou, nastavením alebo inštaláciou jednotlivých aplikácií
 Problémy so serverovými riešeniami (inštalácia,bezpečnosť, atď)
 Iné problémy (uveďte do správy)

    


© 2018 eTechnology