eT sieť
eT sieť

Sieťové riešenia a správa

Sieť vybudovaná pre potreby vzdelávania, ktorá jednoducho funguje.

Počítače vo vzdelávacom prostredí sú z hľadiska častého používania jedny z najviac testovaných na správu a zabezpečenie.
V súčasnej dobe s veľmi rýchlim tempom zvyšuje množstvo počítačov v školách. S nárastom počtu počítačov sa samozrejme aj náročnosť na údržbu a stálosť takýchto počítačových prostredí zvyšuje. Veľký počet denných užívateľov, obmedzené zdroje pre IT personál a obrovské množstvo počítačov i laboratórií, ktoré musia spoločne fungovať. IT pracovníci se nemôžu dovoliť mať počítačové systémy dlhšiu dobu nefunkčné. Učitelia potrebujú počítač na vyhodnocovanie a pre výučbu. Administratívny pracovníci ich potrebujú pre každodennú prácu.

Vaši učitelia a študenti potrebujú mať kaž­dý deň prístup k širokej škále zdrojov na rôznych zariadeniach vo vnútri i mimo školy. Vďaka rozmanitým technológiám a množstvu zapojených vonkajších zaria­dení je pri podpore a vylepšovaní škôl podstatné využívať sieť, ktorá efektívne zlučuje toto komplexné technologické prostredie do jednoduchého a ovládateľ­ného prostredia. Spoľahlivé sieťové rie­šenie nielenže redukuje narušenie vyučo­vania a zaručuje, aby boli všetky zdroje potrebné pre vyučovanie ľahko dostupné, ale aj uvoľňuje Váš IT personál a umožňuje mu sústrediť sa na dôležitejšie úlohy počas dňa, kým Vaša sieť jednoducho funguje.

Viac informácií o riešeniach nájdete na www.programyprespravu.sk.

 • O riešení a službe
 • Sieťové riešenia
 • Správa a zabezpečenie
 • Chcete sa dozvedieť viac?

Naše riešenia sú preto určené do škôl  – skrátka všade tam, kde sa nachádza viacej počítačov.   IT poskytovatelia vedia, že ich schopnosť dodávať výborné služby je silne závislá na integrite a spoľahlivosti ich výpočtovej techniky. Riešenia pomáhajú poskytovateľom splnenie a prekročenie očakávaní zákazníka a zabezpečiť bezporuchovú prácu s počítačom. Môžu počítať s celkovou integritou systému a zamestnanec sa môže spoľahnúť na funkčnosť výpočtovej techniky. IT personál je oslobodení od únavnej žiadosti o podporu.

Sme schopní spraviť všetko preto, aby sme boli oporou pre vzdelávací proces vo Vašej škole, dodáme Vám každý prvok, ktorý potrebujete a budete čerpať výhody zo silných základov, ktoré sa môžu časom dobudovať. Akékoľvek budú Vaše požia­davky, na všetky máme riešenie, ktoré ich naplní.

Sú rozdelené do troch častí: sieťové nástroje, infraštruktúra a služby.

 • Sieťové nástroje
  Môžeme zaistiť, aby „srdce” Vašej školy jednoducho fungovalo. Vyučovanie musí prebiehať hladko, rovnako musí ísť aj Va­ša sieť. SprávnarsLeť)je nevyhnutná preto, aby Vaše komunikačné technológie fun­govali hladko. Ak máte v škole zlú sieť, stojí Vás to veľa času a peňazí a narušuje to vyučovací proces. Dopyt po väčšej pro­duktivite neustále rastie, takže potrebu­jete prispôsobivé technológie, ktorým môžete dôverovať a ktoré budú naplno pracovať pre Vás. Máme celú škálu sieťo­vých možností, ktoré budú vyhovovať Va­šim potrebám, rozpočtu, kapacite, skúse­nosti a úsiliu. Naši odborníci budú spolu­pracovať s Vami, aby Vám ušili riešenie na mieru podľa Vašich požiadaviek a potrieb.
eT sieť
Počitačová učebňa
 • Infraštruktúra
  Keď funguje infraštruktúra, nie je to vidi­teľné a je to samozrejmosť, ale ak nefun­guje, môže to mať vplyv na všetkých a všetko. Takže je absolútne nutné, aby ste využívali správne produkty, služby a podporu.Poskytneme Vám nezávislé poradenstvo spomedzi širokej škály Vašich obľúbených značiek a pomôcť Vám umiestniť správnu infraštruktúru, ktorá bude oporou pre Va­še meniace sa požiadavky.Poskytneme všetko, čo Vaša škola môže potrebovať: celú škálu zariadení, serverov, a pripojení. Urobíme všetko, aby sme podporili vyučovanie, dáme Vám každý prvok, ktorý bude pre Vás potrebný, takže budete mať prospech zo silných základov, na ktorých môžete ďalej stavať.
 • Služby
  Uvedomujeme si, že to, na čom Vám zá­leží najviac je dôvera, odborné znalosti, jednoduchosť, vnímavosť a aby ste dos­tali za svoje peniaze primeranú hodnotu. Chcete veriť, že Vaše priority budú vypo­čuté a my budeme na ne reagovať a bu­deme s Vami pracovať na inštaláciách, riadení a podpore služieb, čo je potrebné na to, aby akákoľvek technológia, ktorú si zvolíte jednoducho fungovala. So všetkými implementáciami, školeniami a podpornými službami, ktoré sprevádzajú naše komplexné sieťové riešenia, budete môcť pokračovať v tom, čo robíte najlepšie a budete sa cítiť bezpečne s vedomím, že všetky podchytené komunikačné techno­lógie vo Vašej škole efektívne fungujú.

 

Správa siete

Nástroje riadenia siete

Poskytujeme flexibilné školenia na mieru buď vo Vašej škole alebo mimo nej

 • Orientácia na vzdelávanie
  Orientu­jeme sa špeciálne na vzdelávanie, čo prenášame do tvorby siete, či už ide o pripojenie do siete v škole alebo mimo nej. Rozumieme Vašim potrebám.
 • Učenie sa kedykoľvek a kdekoľvek 
  Ponúknite študentom flexibilnejšie spôsoby ako sa učiť, či už doma, v ško­le alebo na cestách s možnosťou vzdialeného pripojenia a rozšírte tak možnosti učenia sa aj mimo triedy.
 • Bezpečnosť v škole i mimo nej
  Toto je nástroj ako udržať Vašu sieť a dáta bezpečné. Vytvoríme bezpečné pro­stredie, ktoré umožní každému učiť sa takým spôsobom ako mu najviac vy­hovuje, pomocou akéhokoľvek zaria­denia.
 • Efektívne využitie investovaných pe­ňazí
  Vylepšite schopnosť rozhodo­vania sa pomocou hardvéru a softvéru, ktorý Vám dá silu a vedomosti robiť správne rozhodnutia týkajúce sa roz­počtu.
 • Podpora najnovších technológií 
  Existuje veľká škála možností, ktoré podporujú rovnako jestvujúce i vznika­júce technológie pomocou našich sie­ťových riešení zameraných na vzdelá­vanie.
 • Zjednodušujeme a redukujeme čas nutný na správu siete Osloboďte svoj IT tím, aby sa mohol venovať iným aktivitám v škole, či už pomáhať žiakom alebo učiteľom alebo pracovať s vedením školy na strategickom vývo­ji školy.
 • Školenie
  Ide o akreditované škole­nie, ktoré pokrýva širokú škálu techno­lógií, ktoré pomáhajú minimalizovať časové prestoje a ktoré podporuje pro­fesionálny vývoj Vášho personálu.
Infraštruktúra siete

Infraštruktúra siete

eTechnology zavádza sieťové riešenia v školách už viac ako 6 rokov, uvádza do prevádzky stovky sietľ a zaručuje ich spo­ľahlivosť, schopnosť prispôsobenia sa a infraštruktúru pre školy, ktorá je overená budúcnosťou.

Široká ponuka našich produktov nám umožňuje rozsah našich riešení napasovať na všetky požiadavky od najmenších škôl až po najväčšie univerzity a dáva Vám možnosť nakúpiť všetko pre Vašu sieť a infraštruktúru na jednom mieste.

eTechnology spolupracuje s poprednými svetovými výrobcami a tak venujeme čas konzultácii s Vašou školou, aby sme po­chopili aké riešenia by boli pre Vás najlep­šie. Náš skúsený tím realizačných techni­kov Vám potom zaručí, že akékoľvek rie­šenie bude navrhnuté tak, aby spĺňalo naj­vyššie možná štandardy, takže Vaša škola dostane také IKT riešenie, ktoré bude jednoducho fungovať.

 • Nechávame si čas na to, aby sme poro­zumeli, akým výzvam čelíte a čo chcete dosiahnuť
 • Položíme stabilné základy, na ktorých sa dá ďalej stavať
 • Spravíme za Vás výber dodávateľov, takže Vy sa tým nemusíte zaoberať
 • Všetko, čo potrebujete pre Vašu infra­štruktúru a sieť nakúpite na jednom mieste
Podpora a školenia

Sieťový managemet triedy

Vytvára skutočne efektívne pracovné pro­stredie a umožňuje priamu interakciu uči­teľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučo­vacom procese. Štruktúra programu zo­hľadňuje požiadavky na Váš čas a schop­nosti. je vytvorený tak, aby inštalácia a ovládanie boli pre  Vás jednoduché a in­tuitívne. Žiadny iný program nie je tak jednoduchý na inštaláciu a obsluhu.

Čo je sieťový manažment ?

Program určený pre počítačové učebne, kde sú počítače navzájom zo sieťované. Učiteľ zadá zo svojho počítača zdieľanie obsahu svojej obrazovky na ostatné študentské počítače.

Pre koho je určený ?

Program je určený pre lektorov, učiteľov, školiacich pracovníkov, prezentujúcich skrátka pre všetkých tých, ktorých pra­covným prostredím je učebňa so zosieťovanými počítačmi a kde prebieha výučba alebo školenie pomocou počítačov.

Sieťový manažment triedy

Sieťový manažment triedy

Veľa škôl má problém, aby sa počítače v ich spoločnosti využívali na to, na čo sú určené a aby sa dosiahla maximálna efektivita pri ich využívaní. Štruktúra zohľadňuje požiadavky na Váš čas a schopnosti. Je vytvorený tak aby inštalácia a ovládanie boli pre Vás jednoduché a intuitívne.

 • Zachovanie nakonfigurovaných nastavení nainštalovaných programov
 • Znemožnenie nainštalovať nežiaduci SW do počítača
 • Eliminácia drahého softvérového servisu
 • Správa SW cez LAN, WAN alebo internet

Riešenie, ktorý kompletne ochráni Váš počítač a zachová všetky Vami nakonfigurované nastavenia vo Vašom počítači. Znemožní do počítača nainštalovať nežiaduci softvér, stiahnuť dokumenty, ochráni počítač pred vírusmi atď. Nezáleží aké zmeny užívateľ urobí, jednoduchým reštartovaním počítača vrátite všetky zmeny do pôvodného nastavenia počítača. Program je určený do počítačových, interaktívnych, multimediálnych učebni. Správcom týchto učební a IT učiteľom tak zjednoduší starostlivosť o učebňu. Ušetríte čas a peniaze za drahý softvérový servis. Jednoduchá inštalácia, nastavenie a správa softvéru. Viac informácií nájdete tu.

Aktualizácia Windows

Užívatelia môžu uskutočniť aktualizáciu Windows pomocou funkcie v programe. Aktualizácia môže byť uskutočnená cez internet alebo server.

Zabezpečenie

Pomocou panela nástrojov môžu prostredníctvom LAN, WAN alebo internetu užívatelia inštalovať, spravovať alebo monitorovať zabezpečenie systému.

Vypnutie

Program umožňuje uskutočniť vypnutie počítačov počas ich dlhšej nečinnosti. Automatické vypnutie alebo reštart systému vo Vami stanovenom čase zabezpečí šetrenie nákladov.

Funkcie
 • Zachovanie nakonfigurovaných nastavení nainštalovaných programov
 • Znemožnenie nainštalovať nežiaduci softvér do počítača
 • Povolenie alebo znemožnenie funkcií jednotlivcom alebo skupinám
 • Eliminácia drahého softvérového servisu
 • Správa softvéru cez LAN, WAN alebo internet
Console6

Rýchle manažovanie

Slúži na správu PC, ochranu dát, správu aktivít a prostredia. Teraz môžete riadiť svoje IT, kedykoľvek a kdekoľvek. Najvyspelejšími bezpečnostnými technológiami ochránia Vaše IT pred hrozbami z internetu a umožnia Vám aj Vašim zamestnancom sústrediť sa na prácu. Zvýšte produktivitu Vašich zamestnancov a uchráňte ich pred ťažkosťami so spomalenými a vírusmi infikovanými počítačmi.
To je dôvod, prečo eTechnology pripravila viacvrstvovú ochranu pre potreby škôl. Primárnou myšlienkou je, aby sa každodenné použitie počítačov stalo vďaka absolútnemu viacvrstvovému zabezpečeniu naozaj bezpečné.

 • Jednoduchá konzola cez web rozhranie
  Jedna konzola na monitorovanie stavu všetkých PC, priamo z Vášho prehliadaču
 • Žiadne náklady do hardvéru
  Nemusíte investovať ďalšie peniaze do hárdveru. Jediné čo potrebujete je internetové pripojenie
 • Unavený z neustáleho riešenia problémov?
  Znížte svoje problémy na vašich Win / Mac PC až o 63%. Všetko jedným reštartovaním alebo jednoduchou správou cez web rozhranie
 • 100% dostupnosť vašich zariadení
  Obnovenie všetkých nadstavení ušetrí čas a námahu
 • Verzia Cloud
  Správa dôveryhodnosti aplikácií, šetrenie energie PC, report všetkých aktivít, antivírusova ochrana operačného systému, automatické presmerovanie dát pre ich ochranu, kiosk mód, automatická aktualizácia, Kkmpletný report všetkých udalostí, Mmžnosť poslať anonymnú správu pri probléme (šikana, problém s PC )
Katalóg Meníme spôsob vzdelávania

Chcete sa dozvedieť viac?

Vyplňte meno a email a my Vám zdarma zašleme riešenie na danú problematiku, ktoré nájdete v e-booku eTechnology – Meníme spôsob vzdelávania, priamo do Vašej emailovej schránky.

Videá© 2017 eTechnology